Doelstelling stichting.


Op 21 april 1992 zijn de statuten van de Stichting vastgesteld.


Het doel van de Stichting Stedenband Hoorn – Příbram staat daarin als volgt omschreven:


De Stichting heeft ten doel het entameren van een stedenband met de gemeenschap te Příbram in Tsjechië (in statuten nog opgenomen als Tsjecho-Slowakije), het verbreden van het draagvlak voor de stedenband in de Hoornse samenleving, het vergaren van kennis met betrekking tot het ontwikkelen, onderhouden/in stand houden en uitbreiden van de stedenband, het onderhouden van de nodige contacten met de daarvoor in aanmerking komende colleges, comités, groepen, instanties en organisaties in de partnergemeente, het bevorderen casu quo entameren van activiteiten ten behoeve van het ontwikkelen, in stand houden en uitbreiden van de stedenband, het ondersteunen en coördineren van de contacten tussen zowel het stedenbandcomité te Příbram als de inwoners van Příbram en Hoorn (het vervullen van een makelaarsfunctie), evenals het ontwikkelen van activiteiten in het kader van fondswerving ten behoeve van de stedenbandactiviteiten.


De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

1.Kennis en begrip omtrent elkaars samenleving te bevorderen en ook bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit daarvan.

2.Het openhartig uitwisselen van ervaringen en informatie op alle beleidsterreinen waaronder handel in industrie, onderwijs, gezondheidszorg, dienstverlening, sport, cultuur, milieu, monumentenzorg en stadsvernieuwing.

3.Het bevorderen van de totstandkoming en ontwikkeling van vriendschappelijke contacten tussen de inwoners van Příbram en Hoorn en het ondersteunen van activiteiten die vanuit de bevolking in het kader van de stedenband worden ontwikkeld, voor zover dit binnen ons vermogen ligt.

4.Het bevorderen van de uitwisseling van personen die werkzaam zijn in uiteenlopende beroepen en de rechtstreekse banden stimuleren tussen vriendschapsverenigingen, bedrijven, scholen, culturele organisaties, sportverenigingen en andere verenigingen en organisaties in de twee steden stimuleren.